TT số 47/2015/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Xem tiếp...

NĐ số 05/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Xem tiếp...

CV số 25416/SLĐTBXH-LĐ - Thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

25416/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

Xem tiếp...

CV số 4064/BHXH-THU - Một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHTY và BH thất nghiệp từ ngày 01/01/2015.

Công văn 4064/BHXH-THU về việc một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHTY và BH thất nghiệp từ ngày 01/01/2015.

Xem tiếp...

CV số 3844/BHXH-THU - Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016.

Công văn 3844/BHXH-THU về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016.

Xem tiếp...