TT số 37/2013/TT-BLĐTBXH - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng

Số văn bản 37 Ký hiệu văn bản 2013/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 30/12/2013 Ngày có hiệu lực 28/06/2014 Người ký Bùi Hồng Lĩnh Trích yếu Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng

Xem tiếp...

TT số 04/2014/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Số văn bản 04 Ký hiệu văn bản 2014/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 12/02/2014 Ngày có hiệu lực 15/04/2014 Người ký Bùi Hồng Lĩnh Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Xem tiếp...

TT số 27/2013/TT-BLĐTBXH - Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Số văn bản 27 Ký hiệu văn bản 2013/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 18/10/2013 Ngày có hiệu lực 15/12/2013 Người ký Bùi Hồng Lĩnh Trích yếu Thông tư Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Xem tiếp...

TT số 06/2014/TT-BLĐTBXH- Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số văn bản 06 Ký hiệu văn bản 2014/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 06/03/2014 Ngày có hiệu lực 01/05/2014 Người ký Bùi Hồng Lĩnh Trích yếu Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương  binh và Xã hội

Xem tiếp...

TT số 05/2014/TT-BLĐTBXH- Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Số văn bản 05 Ký hiệu văn bản 2014/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 06/03/2014 Ngày có hiệu lực 01/05/2014 Người ký Bùi Hồng Lĩnh Trích yếu Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Xem tiếp...