TT số 115/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây được viết là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP).

Ngày ban hành 29/12/2015
Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phạm Minh Huân
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực

Bảo hiểm Xã hội

Tệp đính kèm: Thongtuso59ngay29.12.2015veBHXHBB.doc