TT số 05/2015/NĐ-CP- Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật l

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

Ngày ban hành 16/11/2015
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phạm Minh Huân
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực

Bộ luật lao động 

Tệp đính kèm: TT472015.doc