NĐ số 49/2016/NĐ-CP - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24/09/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

Chính Phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Xem tiếp...

VĂN BẢN HỢP NHẤT số 03/VBHN-VPQH - LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Dự thảo luật Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của QH khóa 10, kỳ họp lần thứ 10

Xem tiếp...

VĂN BẢN HỢP NHẤT số 01/VBHN-VPQH - LUẬT THUẾ GTGT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo nghị quyết số 51/2001QH10

Xem tiếp...

THÔNG TƯ số 130/2016/TT-BTC - HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA

Thông tư này quy định chi tiết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế theo quy định tại Nghị định số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài Chính (sau đây viết tắt là Nghị định 130/2016/TT-BTC).

Xem tiếp...

TT số 92-2015 - GTGT và TNCN theo luật số 71

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/qh13 và nghị định số 12/2015/nđ-cp ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

Xem tiếp...