QĐ số 56/2008/QĐ-BTC - Ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 56/2008/QĐ-BTC Tiêu đề: Ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Xem tiếp...

TT số 84/2008/TT-BTC- Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 84/2008/TT-BTC Tiêu đề: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ

Xem tiếp...

TT số 33 /2007/TT- BTC- Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 33 /2007/TT- BTC Tiêu đề: Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp

Xem tiếp...

TT số 33 /2007/TT- BTC- Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 33 /2007/TT- BTC Tiêu đề: Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Xem tiếp...

TT số 130/2007/TT-BTC - Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 130/2007/TT-BTC Tiêu đề: Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Xem tiếp...