TT số 92/2015/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Xem tiếp...

TT số 26/2015/TT-BTC- Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Luật số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Chính phủ về hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xem tiếp...

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Số văn bản 71 Ký hiệu văn bản 2014/QH13 Ngày ban hành 26/11/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Xem tiếp...

TT số 39/2014/TT-BTC- Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Số văn bản 39 Ký hiệu văn bản 2014/TT-BTC Ngày ban hành 31/03/2014 Ngày có hiệu lực 31/03/2014 Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn Trích yếu Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xem tiếp...

NĐ số 12/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Số văn bản 12 Ký hiệu văn bản 2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/02/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Nghị Định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Xem tiếp...