Danh sách cổ đông

STT Tên thành viên CMND/ĐKKD Địa chỉ thường trú Loại cổ phần Số cổ phần Giá trị cổ phần (VNĐ) Tỷ lệ vốn góp (%)
1 Phan Hoàng Tuấn CMND số: 020366024
Ngày cấp: 14/05/2003
Nơi cấp: CA TP.HCM
152 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Cổ phần phổ thông 993.998 99.399.800.000 99,4%
2 Nguyễn Hữu Quang CMND số: 023032144
Ngày cấp: 07/03/2009
Nơi cấp: CA TP.HCM
111/24B Nguyễn Thượng Hiền, Phuờng 5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Cổ phần phổ thông 3.600 360.000.000 0,36%
3 Phan Hoàng An CMND số: 022446929
Ngày cấp: 12/01/1999
Nơi cấp: CA TP.HCM
29/50 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Cổ phần phổ thông 2.402 240.200.000 0,24%