Hội đồng quản trị

Ông PHAN HOÀNG TUẤN - CHỦ TỊCH HĐQT. Sinh năm: 1962. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Maastricht , Kỹ sư xây dựng.

Xem tiếp...

Chủ tịch HĐQT

Ông PHAN HOÀNG TUẤN - CHỦ TỊCH HĐQT. Sinh năm: 1962. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Maastricht , Kỹ sư xây dựng.

Xem tiếp...

Ban giám đốc

Ông: NGUYỄN HỮU QUANG - TỔNG GIÁM ĐỐC. Sinh năm: 1974. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Th.s Quản Trị Kinh Doanh ( MBA).

Xem tiếp...

Các phòng ban

Ban Kiểm soát, Phòng Kế hoạch - kinh doanh, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật

Xem tiếp...

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức là một công cụ để truyền tải thông điệp và quản lý, cho phép mọi nhân viên và các nhà quản lý thấy rõ cấu trúc công ty về thứ tự cấp bậc và quan hệ trình báo. Nó cũng thể hiện văn hóa của công ty.

Xem tiếp...